Impressum

ReproDigitel is een volgens het merkenrecht beschermd merk.
ReproDigitel is een samenwerkingsverband met Reprografie Duisburg GmbH.
Verantwoordelijk in de zin van §6 mediadiensten- staatsverdrag en van de perswetgeving:

ReproDigitel BV
Kapelstraat 53
5851 AS Afferden (L)

BTW-Nr. 8119.14.732.B.01

Telefoon: +31 (0)84 420 7762

e-mail: info@reprodigitel.com
http://www.reprodigitel.com


Merkenrecht

U dient in ieder geval rekening te houden met het merkenrecht voor onze beschermde merken. Overtredingen worden vervolgd.

ReproDigitel BV
Reprografie Duisburg GmbH


zijn geregistreerde merken volgens § 5 lid 3 merkenwet. Het gebruik door derden is verboden in alle schrijfwijzen, woordverbindingen en weergavevormen, varianten, afkortingen, grafische voorstellingen en lettertypes voor alle media, in het bijzonder drukwerk, alle soorten beeld-, geluids- en gegevensdragers, elektronische media en netwerken, online diensten en softwareproducten. Elke overtreding wordt vervolgd en met een wettelijk toegestane vermaning inclusief straf bij herhaling afgedaan. De kosten voor de vermaning worden verhaald op de ongeoorloofd gebruiker.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur staat op geen enkele manier in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van materiële of ideële schade die door het gebruik of het niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, tenzij kan worden aangetoond dat van de kant van de auteur sprake is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de webpagina's geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken zonder voorafgaandelijk bericht hieromtrent.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde internetpagina´s ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in kracht treden als de auteur over de inhoud van deze pagina's op de hoogte was en er redelijk vanuit gegaan zou kunnen worden dat het voor hem technisch mogelijk geweest was het gebruik ervan te verhinderen in het geval dat er inhouden in strijd met de wet voorkwamen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik dat de links werden geplaatst de betreffende pagina´s vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina´s. Hij distantieert zich hierbij dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link werd veranderd. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor toevoegingen door derden in de gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die werden ingericht door de auteur. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade ontstaan uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke weergegeven informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in al zijn publicaties rekening te houden met de auteursrechten op de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten, gebruik te maken van door hem zelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten of van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het noemen van merktekens betekent nog niet dat ze niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten ligt uitsluitend bij de auteur van de pagina´s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijk toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Persoonsgebonden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail, die wij bij onze webactiviteiten in alle landen waar wij websites onderhouden, vragen en registreren, worden behandeld in overeenstemming met de nationale wet bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. U bepaalt zelf of u ons, in het kader van een aanvraag e.d., persoonlijke gegevens wilt verschaffen. In het algemeen worden uw gegevens alleen met e-mail aan het ingevoerde e-mailadres gestuurd en niet opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden door ons alleen gebruikt om uw aanvragen te beantwoorden, uw opdracht te verwerken of u speciale informatie of aanbiedingen te doen toekomen.
Om onze klantrelaties te kunnen onderhouden kan het nodig zijn:
- dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan, verwerken
- dat wij (of een derde in opdracht van ons) deze data gebruiken
om u over onze aanbiedingen te informeren. Het wijzigen, wissen of blokkeren van opgeslagen data kan te allen tijde per e-mail gevraagd worden. Gebruikersprofielen, al da niet persoonsbetrokken, worden niet opgesteld. Vanzelfsprekend respecteren wij het, als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het onderhouden van onze klantrelaties. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of op andere wijze vermarkten. Wanneer u onze websites bezoekt, wordt voor onze webstatistiek automatisch informatie verzameld, die niet aan bepaalde personen gerelateerd zijn (bijv. IP-adres, internet-browser en besturingssysteem; domeinnaam van de website, van waar u doorgelinkt werd; aantal bezoeken, gemiddelde bezoektijd, opgeroepen pagina's). Deze data worden slechts in anonieme vorm geanalyseerd. Er worden ook geen cookies of actieve inhouden gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze websites te peilen en de inhoud ervan te verbeteren. Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden nauwgezet tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onbevoegd gebruik of onbevoegd vrijgeven beschermd. Onse websites bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de databeveilings-strategieën of de inhoud van deze andere websites. .

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is deel van ons internetaanbod, van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Indien afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, worden de overige delen van deze verklaring daardoor niet aangetast.